HomeDobrovolnické centrumDokumentaceStanovy

Stanovy

Stanovy

JIKA – Olomouckého dobrovolnického centra, z.s 

( dále jen „spolek“)

 

 

 

Čl. I
Úvodní ustanovení

 

 

1) Název spolku:                JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum, z.s.

2) Sídlo spolku:                  Rooseveltova 563/84, Nové Sady, PSČ  779 00 Olomouc

 

Čl. II
Právní postavení spolku

 

Spolek má postavení právnické osoby podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na principu dobrovolnosti a společenského zájmu se v něm sdružují fyzické a právnické osoby se zájmem o uspokojování potřeb v oblasti dobrovolnické služby v návaznosti na sociální rehabilitaci a společenskou integraci.

 

Spolek podléhá výlučně svým vlastním stanovám a právnímu řádu České republiky. Vystupuje i jedná vlastním jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

 

 

Čl. III.
Cíl činnosti

 

1)    Posláním spolku je vytváření kvalitních a funkčních mezilidských vztahů, přispívání k pozitivnímu vnímání neziskových organizací a zapojování zájemců do dobrovolné činnosti a vytýčených programů.

2)    Veřejně prospěšnou základní činností spolku je zejména podpora a propagace myšlenky dobrovolnictví jak mezi členy, kteří se mohou angažovat jako dobrovolníci v organizacích využívajících dobrovolné činnosti, tak mezi občany, nevládními neziskovými a rozpočtovými organizacemi i mezi zástupci státní správy a samosprávy.

3)    Další činností spolku je vzdělávací, metodická a koordinační činnost (supervize, poradenství, koordinace prací, výcvikové a vzdělávací programy, terapie, veřejná služba a dalších dobrovolných aktivit). Uvedená další činnost spolku je činností samostatnou a oddělenou od základní činnosti (dobrovolnická činnost).

4)    Činnost spolku je rozdělena do dvou samotných středisek:

a)    dobrovolnické centrum

b)   koordinační, metodické a vzdělávací centrum

5)    V souladu s výše uvedenými cíli spolek realizuje, koordinuje a podporuje aktivity, projekty a programy zejména v oblasti sociální, sociálně-zdravotní, kulturní, sportovní, ekologické, vzdělávací a výchovné a v oblasti práce s dětmi a mládeží.

6)    Spolek získává prostředky pro realizaci uvedených cílů.

7)    Spolek v souladu se svými cíli podporuje zájmy svých členů.

 

 

 

Čl. IV
Členství ve spolku

 

1)    Členem spolku se může stát:

-       každá fyzická a právnická osoba, která souhlasí bez výhrad se stanovami a vnitřním řádem zapsaného spolku

 

2)    O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky správní rada. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

3)    Členství zaniká:

a)    vystoupením člena písemným oznámením

b)    úmrtím člena

c)    u právnické osoby jejím zrušením

d)    zrušením členství rozhodnutím valné hromady

e)    zánikem spolku

 

Členství v zapsaném spolku je  a) čestné nebo b) řádné

a) z rozhodnutí valné hromady mohou být se svým souhlasem jmenováni čestní členové spolku z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství, sociální oblasti a zdravotnictví, kteří souhlasí s cíli spolku a podporují je. Při jmenování přebírají jmenovací listinu čestného člena spolku.

b) řádné je spojené výlučně se zaplacením stanovené výše členského příspěvku a obnovuje se každoročně na základě platby a je:

-    činné – členem spolku je fyzická osoba starší 18 let, která byla přijata za člena a uhradí každoročně členský příspěvek  nebo:

-       smluvní  - za smluvního člena se považuje právnické i fyzické osoby, které se spolkem na základě písemné smlouvy sjednaly podmínky, rozsah a délku takového smluvního členství a řádně hradí ve sjednaných lhůtách výši smluvního členského příspěvku. Minimální výši ročního smluvního členského příspěvku stanoví usnesení valné hromady spolku nebo z jejího pověření správní rada spolku.

 

 

 

Čl. V
Práva a povinnosti členů

 

1)    Člen spolku má právo zejména:

a)    podílet se na činnosti spolku

b)    volit správní radu, popř. revizní komisi spolku

c)    obracet se na orgány spolku s podněty, stížnostmi a žádostmi o jejich vyjádření

 

2)    Člen spolku má povinnost zejména:

a)    dodržovat stanovy a vnitřní řád spolku

b)    aktivně se podílet na plnění cílů spolku

c)    svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku

d)    platit každoročně členské příspěvky ve výši a termínu stanovených valnou hromadou.

 

 

Čl. VI
Orgány spolku

 

Orgány spolku jsou:

a)    valná hromada

b)    správní rada – statutární orgán

c)    ředitel spolku

d)    kontrolní komise

 

 

Čl. VII
Valná hromada

 

1)    Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové zapsaného spolku.

2)    Valnou hromadu svolává správní rada dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Správní rada svolává valnou hromadu vždy, když o to písemně požádá nejméně 1/3 členů spolku.

3)    Valná hromada zejména:

a)    rozhoduje o změnách stanov spolku

b)    schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu zapsaného spolku, rozpočet zapsaného spolku a roční uzávěrku hospodaření

c)    volí na dobu 3 let 3 členy správní rady a 3 členy kontrolní komise

d)    rozhoduje o zrušení členství

e)    rozhoduje o zrušení spolku

f)     v případě potřeby vydává organizační a jednací řád spolku – vnitřní řád

 

4)    Valná hromada je usnášení schopná, zúčastní-li se jí nejméně 1/3 členů spolku. Není-li na svolané valné hromadě přítomna třetina členů spolku ani po půlhodině od původně stanoveného začátku valné hromady, valná hromada se stává usnášeníschopnou, je-li přítomno aspoň 5 členů zapsaného spolku. Není-li na svolané valné hromadě přítomno minimálně pět členů spolku, valná hromada není usnášeníschopná.

5)     Hlasovací právo členů spolku je rovné.

 

 

Čl. VIII

Správní rada

 

1)    Správní rada je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. V jejím čele stojí předseda.

2)    Správní rada má 3 členy.

3)    Rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.

4)    Správní radu svolává předseda 1x měsíčně.

5)    Správní rada zejména:

a)    volí, ze svých členů předsedu

b)    koordinuje činnost spolku

c)    svolává valnou hromadu

d)    zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady

e)    rozhoduje o přijetí člena spolku

f)     jmenuje, případně odvolává ředitele spolku

6)    Předseda a ředitel spolku společně zastupují spolek navenek a jednají jeho jménem.

7)    K zajištění činnosti spolku může správní rada ve spolupráci s ředitelem využívat zaměstnance. Práva a povinnosti spolku vůči zaměstnancům vykonává ředitel spolku.

8)    Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů, a rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných.

9)    Jestliže se přes opakované (nejméně trojí) svolání v průběhu 2 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci správní rada.

 

 

Čl. IX
Ředitel

 

Ředitel je zaměstnancem spolku a je nadřízený všem zaměstnancům spolku. Zabezpečuje realizaci platných zákonů, stanov spolku, rozhodnutí valné hromady a správní rady.

 

Ředitel je zplnomocněn:

1) řídit             - personální činnost

- administrativní činnost

- finanční činnost

- technickohospodářské činnosti

 

   zajišťovat    -  koncepci činnosti

-  tvorbu vnitřních předpisů

-  hospodárný chod zapsaného spolku

- zprostředkování příjmů zapsaného spolku a spolupráci s orgány státní správy a  samosprávy

Je povinen:

2)  předkládat správní radě ke schválení

                        -    koncepci činnosti spolku

-       vnitřní předpisy

-       roční inventarizační soupis majetku a účetní uzávěrku

 

 

Čl.X
Kontrolní komise

 

1) Kontrolní komise je tříčlenný orgán, který kontroluje činnost spolku, zejména řádné hospodaření a plnění usnesení valné hromady, a připravuje revizní zprávy, které předkládá valné hromadě.

 

2) Člen kontrolní komise nemůže být členem rady spolku.

 

3) Předseda kontrolní komise nebo jím pověřený člen má právo účastnit se s hlasem poradním jednání správní rady; za tím účelem je proto na jednání rady vždy přizván.

 

 

 

 

Čl. XI
Zásady hospodaření

 

1)    Spolek hospodaří s finančním movitým a nemovitým majetkem.

2)    Zdroje majetku jsou zejména:

a)    členské příspěvky

b)    dary a příspěvky fyzických a právnických osob, dotace, granty a jiné obdobné příspěvky

c)    výnosy majetku

3)    Za hospodaření spolku odpovídá správní rada a ředitel v rámci svých pravomocí, kteří každoročně předkládají valné hromadě zprávu o hospodaření včetně finanční závěrky.

 

 

Čl.XII
Zánik spolku

 

1)    Spolek zaniká způsoby stanovenými občanským zákoníkem.

 

2)    V případě zániku zapsaného spolku bude jeho veškerý majetek převeden jiné neziskové organizaci, která má charitativní, vědecké, literární či vzdělávací cíle, nebo státu.

 

 

Čl.XIII
Závěrečná ustanovení

 

 

1) Záležitosti těmito stanovami výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku o právnických osobách, korporacích a spolcích.

 

2) Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 15.9.2015

 

 

V Olomouci dne 15.9.2015

 

 

                                                                                  Mgr. Katrin Křupková

                                                                                  Předseda spolku


                 - Usnesení o zápisu změn do spolkového rejstříku