HomeDobrovolnické centrumCena KŘESADLOKřesadlo - historie, statut

Křesadlo - historie, statutHistorie ceny Křesadlo
Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci
Křesadlo 2001 - 2002

Myšlenka každoročního ocenění dobrovolníků vznikla v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků v roce 2001. Na mezinárodní konferenci o dobrovolnictví v Kroměříži na jaře 2001 řekla Arlene Schindler, dlouholetá propagátorka dobrovolnictví v USA: „Je to ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“, a motto bylo na světě. Hledali jsme ještě název ceny a shodli jsme se na názvu Křesadlo.

 

První křesadla navrhla akademická malířka Alena Šrámková, která ale nemohla nalézt žádný vzor. V muzeích jsou často dva kamínky, kterými se o sebe křeše, někteří znají z dětství mechanické kovové křesadlo na zapalování plynového sporáku. V ilustracích k pohádkám H. Ch. Andersena je na obrázcích křesadlo v rukách lidiček nejasně zobrazeno – možná i ilustrátor měl podobné potíže.

 

Nakonec výtvarnice udělala několik návrhů, komise jeden vybrala a student pražské VŠUP Jiří Papcůn dva roky křesadla vyráběl. Byl to předmět hodný Járy Cimrmana – zapalovač bez benzinu v dřevěném stojánku, ale podstatné bylo jeho poslání – dobrovolníci pomáhají vykřesat jiskry lidství.

 

Za rok 2001 se křesadla předávala poprvé v Praze (10 křesadel), v Havlíčkově Brodě (3x) a také v Kroměříži, kde mají vlastní model, křemínky v krabičce s troudem. Za rok 2002 celkem 31 křesadel, které kromě Prahy (10x) předávali naši partneři v šesti městech – Česká Lípa (3x), České Budějovice (4x), Pelhřimov (3x), Olomouc (3x), Ústí nad Labem (5x) a Zlín (3x).

 

  

Křesadlo 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ...

Na podzim 2003 nám napsal Josef Porsch – dobrovolník oceněný Křesadlem 2002, že můžeme předávat skutečné křesadlo, tedy předmět, který by spojoval současnost s dávnými tradicemi. Rozdělat oheň je myšlenka služby pro druhé. Pravé křesadlo je vykovaný kus železa stočený konci k sobě. Křesadlem, které používali staří Slované i Keltové, se křeše o pazourek.

Od roku 2003 vyrábí podle starých vzorů opravdová a funkční křesadla kovář Jaroslav Zíval. Atmosféra hradu Křivoklát, kde jsme byli poprvé nové Křesadlo objednat, byla působivá a každé křesadlo si jí nese v sobě. Návod, jak křesadlo používat je jednoduchý. Když nenajdete pazourek, stačí i kousek křemene a jiskry lítají ...

Za rok 2003 bylo rozdáno 40 Křesadel v Praze, Zlíně, Ústí nad Labem, Písku, Havlíčkově Brodě, Hradci Králové, Kladně a Turnově. Za rok 2004 to bylo 41 Křesadel v Praze, Turnově, Ústí nad Labem, Českém Těšíně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Havlíčkově Brodě, Kladně a Liberci.

Za rok 2005 to bylo 50 Křesadel v Praze, Plzni, Liberci, Frýdku-Místku, Ústí nad Labem, Jindřichově Hradci, Kladně, Turnově a Havlíčkově Brodě. Za rok 2006 bylo rozdáno 53 Křesadel v Praze, Karlových Varech, Ústí nad Labem, Kladně, Plzni, Písku, Liberci, Třinci, Turnově a Havlíčkově Brodě. Za rok 2007 to bylo 45 Křesadel předaných v Turnově, Ústí nad Labem, Českém Těšíně, Karlových Varech, Praze, Písku a Plzni.

Za rok 2008 se rozdalo celkem 61 Křesadel – Český Těšín 10x, Karlovy Vary 6x, Kladno 10x, Praha 10x, Ústí nad Labem 6x, Vsetín 5x, Jižní Čechy 5x, Vysočina - Havlíčkův Brod, Hlinsko a Pelhřimov 6x a Plzeň 3x. Za rok 2009 to bylo celkem 37 Křesadel – Karlovy Vary 4x, Jižní Čechy 5x, Plzeň 3x, Praha 10x, Ústí nad Labem 6x, Vsetín 3x, Vysočina 6x.

 

 

Zpracoval: Jiří Tošner, jiri.tosner@hest.czStatut ceny „Křesadlo 2010“

Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci

1. Preambule

Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost

i respekt k těm, kteří ji vykonávají.

Myšlenka udělování ceny Křesadlo je duševním vlastnictvím HESTIA, o.s.

Naším cílem je, aby Křesadla byla nejen v Praze, kde se udělují od roku 2001,

ale také v řadě dalších regionů, krajů a měst.

V letech 2003 - 2009 to bylo více než 10 krajů a měst, ve kterých předáváním cen Křesadlo ocenili své dobrovolníky a zviditelnili činnost neziskových organizací.

Křesadlo je autorský originál Jaroslava Zívala, kováře z hradu Křivoklát.

KDO JE DOBROVOLNÍK?

„Dobrovolníci jsou odvážní lidé a jsou ochotni se za něco postavit. Jsou ochotni zasvětit své ruce, svou mysl a především svá srdce službě ostatním. Tím přinášejí lidem naději a dodávají jim sílu k překonávání jejich slabostí. Odměnou za to jim je vědomí, že jejich činnost má skutečný význam. Jejich odvaha a odhodlání by měly být pro nás pro všechny inspirací k činům.

Dobrovolníci mohou transformovat naši společnost ku prospěchu svých spoluobčanů. Aby se tak stalo, společnost musí považovat dobrovolnou činnost za významnou hodnotu a podporovat působení dobrovolníků doma i v zahraničí.“

(Z poselství generálního tajemníka OSN Koffiho Annana k zahájení Mezinárodního roku dobrovolníků – 2001)

 

Cíle Evropského roku dobrovolných činností na podporu aktivního občanství – 2011 jsou:

1) Usilovat o to, aby bylo v EU vytvořeno prostředí příznivé pro dobrovolnictví

2) Umožnit organizátorům dobrovolných činností, aby zlepšili jejich kvalitu

3) Oceňovat a uznávat dobrovolné činnosti

4) Zlepšit povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví

 

(Z rozhodnutí Rady EU o Evropském roku dobrovolných činností na podporu aktivního občanství - 2011, ze dne 24. listopadu 2009)

 

2. Pravidla pro udělování ceny

Ceny Křesadlo se udělují jedenkrát ročně, a to:

a)     v Praze uděluje ceny HESTIA,

b)     v dalších krajích, regionech či městech uděluje ceny nezisková organizace – smluvní partner HESTIA.

S pořádající partnerskou organizací uzavře HESTIA smlouvu obsahující podmínky spolupráce, a to zejména závazek:

-         poskytnout sdružení HESTIA informace o způsobu výběru komise, výběru oceněných, o přípravách a průběhu předávání ceny, o způsobu mediální prezentace a výběru případných sponzorů;

-         poskytnout sdružení HESTIA tiskové materiály spojené s předáváním ceny Křesadlo, včetně charakteristik oceněných dobrovolníků určených pro veřejnou prezentaci;

-         uhradit dohodnutou cenu za výrobu Křesadel, včetně režijních nákladů HESTIA;

-         dbát svým jednáním o zachování „dobrého jména“ ceny Křesadlo;

HESTIA se zaváže smluvnímu partnerovi poskytnout zejména:

-         „know how“ potřebné pro realizaci předávání cen Křesadlo;

-         potřebný počet Křesadel ve smluveném termínu za předem dohodnutou cenu;

-          zveřejnit materiály o předávání ceny a oceněných dobrovolnících na www stránkách HESTIA (www.hest.cz) i na stránkách o dobrovolnictví (www.dobrovolnik.cz).

Součástí smlouvy bude harmonogram přípravy i udílení cen v regionu.

Ceny se udělují slavnostním způsobem, a to:

-         za kalendářní rok v období kolem 5. prosince u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků, resp. v průběhu prvního pololetí následujícího roku;

-         v Praze předává cenu obvykle primátor hl. m. Prahy (v kraji obvykle hejtman, případně jeho zástupce, ve městě na příklad starosta, jeho zástupce a pod.);

-         na předávání ceny zveme všechny nominované, navrhovatele i zástupce organizací, kde dobrovolníci působí – poděkování patří všem;

Kdo může cenu získat:

-         občan – fyzická osoba, která vykonává dobrovolnou činnost v Praze či v kraji, regionu, městě, kde bude cena udělována, tady dobrovolník, který pomáhá v neziskové organizaci, nebo i nezávisle na organizaci;

-         ročně lze udělit max. 10 cen v každém kraji, regionu, městě. Ve výjimečných případech může komise na základě svého zvážení udělit mimořádnou cenu (např. ocenění vybraných zaměstnanců, kteří přijali dobrovolníky mezi sebe a vytvořili jim dobré podmínky);

KDO NavrhUJE KANDIDÁTY CENY:

-         právnická osoba, obvykle nezisková organizace, nebo fyzická osoba – občan;

-         návrh na udělení ceny obsahuje:

o        základní osobní data a kontaktní spojení na kandidáta ceny;

o        popis činnosti kandidáta ceny a důvody pro jeho navržení;

o        stručnou charakteristiku a kontaktní spojení navrhovatele;

Doporučení pro navrhovatele:

§         dobře popsat charakter dobrovolné činnosti kandidáta v kontextu jeho života a profese či studia, i z hlediska přínosu pro organizaci, ve které dobrovolník působí;

§         uvést délku dobrovolné činnosti (může být stanoveno minimum 6 měsíců, či 1 rok);

§         popsat konkrétní obsah či náplň dobrovolné činnosti;

§         uvést něco výjimečného – zajímavá cílová skupina, tvořivý nápad, netradiční činnost...

Podmínkou udělení ceny je souhlas kandidáta ceny Křesadlo se zveřejněním jeho jména a důvodu, udělení ceny. V případě jeho nesouhlasu s publicitou, dostane cenu další kandidát v pořadí.

 

KDO VYBÍRÁ OCENĚNÉ:

-          výběrová komise obvykle složená se zástupců neziskových organizací, zástupců kraje, regionu, města či městských částí, zástupců médií a komerčních firem podílejících se na charitativních projektech;

-          komisi obvykle předsedá zástupce pořádající neziskové organizace;

-          doporučený počet členů komise je 7 – 11;

-          výběrová kritéria - vodítka pro výběrovou komisi mohou být na příklad:

o        dobrovolník student, zaměstnanec, či osoba samostatně výdělečně činná, senior, uchazeč o zaměstnání, žena na mateřské dovolené, zástupce firmy - dobrovolnictví jako součást firemní kultury a pod.;

o        porovnání délky a charakteru dobrovolné činnosti;

o        oblast působení zdravotní, sociální oblast, kulturní, ekologická a pod.;

o        přínos činnosti dobrovolníka pro cílovou skupinu, pro organizaci, ve které působí, pro širší komunitu;

Cena:

Křesadlo je originální ručně vyrobený předmět s nápisem „Křesadlo“ a označením kalendářního roku. Dále se předává dopis či diplom s osobním poděkováním obvykle podepsaný primátorem hl. m. Prahy a zástupcem HESTIA – NDC, resp. v krajích či městech podepsaný představitelem kraje či města a představitelem pořádající organizace. Možné jsou i drobné dárky od sponzorů.

  

Na spolupráci s Vámi se těší

Jiří Tošner                                                                                       Olga Sozanská

jiri.tosner@hest.cz                                                                       olga.sozanska@hest.cz